Oplatí sa zaviesť normy ISO a získať certifikát?

Normy ISO stanovujú požiadavky na fungovanie spoločností vo viacerých oblastiach. Prečo ich zaviesť a aký prínos budú mať pre vaše podnikanie, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Oplatí sa zaviesť normy ISO a získať certifikát?
Oplatí sa zaviesť normy ISO a získať certifikát? (zdroj: unsplash.com)

ISO 14001 — systém enviromentálneho manažérstva

Norma ISO 14001 pre systém enviromentálneho manažérstva určuje rámec a usmernenie pre ochranu životného prostredia. Je určená pre firmy bez ohľadu na ich zameranie. Na Slovensku ju v súčasnosti môžete poznať tiež pod označením STN EN ISO 14001:2016 (Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie).

Certifikát ISO 14001 je pre zamestnancov aj obchodných partnerov zárukou toho, že spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia. Pre splnenie normy je potrebné venovať sa viacerým oblastiam:

• nakladanie s odpadom,
• recyklácia a znehodnocovanie odpadu,
• snaha o znižovanie objemu odpadu,
• znižovanie energetickej náročnosti,
• znižovanie vypúšťania škodlivých emisií.

ISO 45001 — pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov

Norma ISO 45001 stanovuje rámec pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Výrazným spôsobom znižuje riziko úrazovosti, chorôb z povolania aj chybovosti vo výrobe či poskytovaní služieb. Norma ISO 45001 pomáha identifikovať a riadiť riziká na pracovisku, čím minimalizuje aj ich následky. Zamestnancom firmy a obchodným partnerom komunikuje, že vedeniu záleží na bezpečnosti a zdraví zamestnancov.

Aký prínos má certifikácia

Získanie certifikátu normy ISO prinesie zefektívnenie činností v rámci spoločnosti, znižovanie nákladov a zlepšenie vzťahov so zamestnancami. Dochádza tiež k znižovaniu počtu reklamácií a má tiež vplyv na pracovný výkon pracovníkov. Certifikáty ISO prinesú zlepšenie image firmy aj smerom k obchodným partnerom a zvyšujú konkurencieschopnosť v podnikateľskom prostredí. Financie vynaložené na získanie certifikátu tak v konečnom dôsledku prinášajú vyššie zisky.

Komerčný článok